Tablety - Katalog

VÍCE VÝHOD S CORASTOU

Uzavřete s naší společností smlouvu na dodávku elektřiny a zemního plynu s garantovanou cenou na 24 měsíců a jako dárek získáte 3G tablet.

 

Podmínky přiznání akčního bonusu:

Libovolný odběratel/zákazník na území ČR uzavře se společností CORASTA s.r.o. smlouvu o sdružených službách dodávky a distribuce elektřiny či zemního plynu (dále jen smlouva) na dobu určitou 24 měsíců od data zahájení dodávky za cenových podmínek daných ceníky elektřiny a zemního plynu.

Zákazník má právo na odběr tabletu VisionBook 8Qi 3G (dále jen tablet) od 1. dne kalendářního měsíce, který následuje po termínu zahájení dodávky elektřiny a zemního plynu společností CORASTA s.r.o. v souladu se shora uvedenou smlouvou.

Zákazník má právo na odběr tabletu, pokud není v prodlení s úhradou předepsané měsíční zálohy, či pravidelného vyúčtování spotřeby.

Zákazník má právo na odběr tabletu, je-li uveden v sortimentu tohoto e-shopu.

Při splnění shora uvedených podmínek má zákazník právo na odběr tabletu.

Zákazník si tablet vyzvedne ve vybrané pobočce společnosti CORASTA s.r.o. nebo mu bude zaslán poštou (cena poštovného a balného je účtována ve výši 89 Kč s DPH 21%).

Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a distribuce elektřiny a zemního plynu proveďte:

a)        jako nákup vybraného ceníku elektřiny a zemního plynu prostřednictvím e-shopu (vložením ceníku do košíku) a odesláním objednávky,

b)       nebo kontaktováním naší zákaznické linky na tel.: 222260611 či e-mailu: corasta@corasta.cz

Předčasný odběr:

Zákazník má právo na odběr tabletu před zahájením dodávky elektřiny a zemního plynu společností CORASTA s.r.o. pokud zašle na základě vystaveného daňového dokladu na bankovní účet společnosti CORASTA s.r.o.: 545 661 7001 / 5500 vratnou zálohu 2.500 Kč (dále jen záloha).

Tato záloha bude zákazníkovi vrácena sjednaným způsobem do 15. dne měsíce následujícího po termínu zahájení dodávky elektřiny a zemního plynu společností CORASTA s.r.o.

Bude-li v v okamžiku splatnosti vratné zálohy zákazník v prodlení s úhradou sjednaných záloh předepsané měsíční zálohy, či pravidelného vyúčtování spotřeby, bude tato záloha použita přednostně k úhradě dlužných splátek po termínu splatnosti.

Nedodrží-li zákazník tyto podmínky přiznání akčního bonusu, především však, že před zahájením dodávky odstoupí od uzavřených smluv na dodávku elektřiny, resp. zemního plynu, bude záloha použita na úhradu plné kupní ceny tabletu podle aktuální ceny v e-shopu. Na tuto úhradu obdrží zákazník daňový doklad.